Το νερό είναι ζωή!

Δήμος Σητείας

Στόχος η εξυπηρέτηση και βελτίωση της ποιότητας ζωής του πολίτη

ΔΕΥΑ Σητείας

ποιότητα νερού σημαίνει ποιότητα ζωής!

Βιολογικός καθαρισμός

Εκσυγχρονισμός υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης

Το νερό είναι ζωή!

Δήμος Σητείας

ΔΕΥΑ Σητείας

Βιολογικός καθαρισμός

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ (ΔΕΥΑΣ), προκηρύσσει ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, όπως ορίζεται στο Ν.4412/2016 για την προμήθεια «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ»της προμήθειας «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΣΗΤΕΙΑΣ» Α.Σ.:176442 προϋπολογισμού (ΟΜΑΔΑΣ Α) 45.564,52€ πλέον Φ.Π.Α.24%ή 56.500,00€ με Φ.Π.Α. 24%.

Αρ. πρωτ. : 2434/23-06-2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Σητείας (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.), προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.4782/2021, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του υποέργου 1 «Έργα Συλλογής, Μεταφοράς και Διάθεσης Λυμάτων Ευρύτερης Περιοχής Παλαικάστρου Δήμου Σητείας» της πράξης «Έργα Συλλογής Μεταφοράς Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Ευρύτερης Περιοχής Παλαικάστρου Δήμου Σητείας »

CPV : 45232400-6 Έργα κατασκευής αποχετεύσεων,        

         45232152-2 Κατασκευαστικές εργασίες για αντλιοστάσια

          

Συνολικής Εκτιμώμενης αξίας 1.900.000,00 Ευρώ (κάτω των ορίων).


                                            Αρ. Πρωτ. 1411/16-05-2019

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σητείας προκηρύσσει

Συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με το άρθρο 327 του Ν. 4412/16 για τη δημόσια σύμβαση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΣΗΤΕΙΑΣ» προϋπολογισμού 43.023,78 € με Φ.Π.Α.

με κριτήριο κατακύρωσης :

  1. ΚΑΥΣΙΜΑ (ΟΜΑΔΑ Α) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 39.078,60 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α.

Την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής και συγκεκριμένα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) σε ακέραιες μονάδες, στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους καυσίμου, την ημέρα της παράδοσής του, όπως αυτή ανακοινώνεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Το ποσοστό αυτό μπορεί να είναι αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5% της ως άνω προσδιορισμένης τιμής (άρθρο 63 Ν. 4257/14).Οι ενδιαφερόμενοι, επί ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών των καυσίμων του προϋπολογισμού της προμήθειας.

2. ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ (ΟΜΑΔΑ Β) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3.945,18 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α.

Την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή).

Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών ή ξεχωριστά ανά ομάδα.

Η εν λόγω δημόσια σύμβαση προμήθειας, θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. ΣΗΤΕΙΑΣ σε βάρος του ΚΑ 64.00.00.0001 του προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2019 κατά το ποσό 23.995,85 € με Φ.Π.Α. Στον προϋπολογισμό του έτους 2020 θα προβλεφτεί το ποσό των 19.027,93 € με Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Σητείας (Νικ. Πλαστήρα 31, Σητεία), την 28η του μήνα Μαΐου 2019 ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης υποβολής προσφορών και έναρξη διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 11:00 π.μ. Η διαδικασία παραλαβής τους θα αρχίσει μισή ώρα νωρίτερα (δηλ. 10:30 π.μ.) και στο διάστημα αυτό οι διαγωνιζόμενοι καταθέτουν τις προσφορές τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού.

Επίσης οι προσφορές δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλο τρόπο, στο Πρωτόκολλο της Επιχείρησης , τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8:00 – 14:00 και μέχρι τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς δηλ. την   28-05-2019 και έως την ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών από την επιτροπή διαγωνισμού (ώρα 10:30 π.μ.). Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στο αρμόδιο όργανο προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης ή την πρόσκληση για την αποσφράγιση.

Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».Οι προσφορές θα είναι στην Ελληνική γλώσσα.

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές, αντιπροσφορές καθώς και οικονομικές προσφορές που υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό της προμήθειας.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ημέρες προσμετρούμενος από την επομένη της ημέρας του διαγωνισμού. Η ολική προθεσμία υλοποίησης της προμήθειας αναφέρεται στη διακήρυξη της μελέτης.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Σητείας.

Τα τεύχη της διακήρυξης του διαγωνισμού διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α. Σητείας www.deyasitias.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα παραλάβουν από εκεί, συμπληρώνοντας ταυτόχρονα και τη φόρμα ηλεκτρονικής παραλαβής, την οποία και οφείλουν να αποστείλουν: α) με fax στον αριθμό 28430-26506, β) με email στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. . Η παραλαβή και συμπλήρωση του εντύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ από τα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Σητείας (οδός Ν. Πλαστήρα 31 στη Σητεία) είναι υποχρεωτική για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τον παρόντα διαγωνισμό από την υπάλληλο της Τεχνικής υπηρεσίας κα Αθηνά Γεωργανάκη (τηλ. 2843029337/28335 Fax: 2843026506 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ) κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, μετά τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι μία (1) ημέρα πριν από την ημερομηνία του διαγωνισμού.

Η περίληψη της παρούσης θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», θα καταχωρηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και θα δημοσιευτεί σε μίαημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, τοπική ή της έδρας του νομού.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΟΓΚΑΚΗΣ

Σελίδα 1 από 2

Επικοινωνία

Ν. Πλαστήρα 31

Τ.Κ. 72300, Σητεία

Τηλ. Κέντρο : 28430 28335

Εκτός ωραριίου : 6970123663

Fax: 28430 26506

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Δημοφιλές περιεχόμενο

Login Form