Το νερό είναι ζωή!

Δήμος Σητείας

Στόχος η εξυπηρέτηση και βελτίωση της ποιότητας ζωής του πολίτη

ΔΕΥΑ Σητείας

ποιότητα νερού σημαίνει ποιότητα ζωής!

Βιολογικός καθαρισμός

Εκσυγχρονισμός υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης

Το νερό είναι ζωή!

Δήμος Σητείας

ΔΕΥΑ Σητείας

Βιολογικός καθαρισμός

                                            Αρ. Πρωτ. 1411/16-05-2019

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σητείας προκηρύσσει

Συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με το άρθρο 327 του Ν. 4412/16 για τη δημόσια σύμβαση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΣΗΤΕΙΑΣ» προϋπολογισμού 43.023,78 € με Φ.Π.Α.

με κριτήριο κατακύρωσης :

  1. ΚΑΥΣΙΜΑ (ΟΜΑΔΑ Α) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 39.078,60 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α.

Την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής και συγκεκριμένα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) σε ακέραιες μονάδες, στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους καυσίμου, την ημέρα της παράδοσής του, όπως αυτή ανακοινώνεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Το ποσοστό αυτό μπορεί να είναι αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5% της ως άνω προσδιορισμένης τιμής (άρθρο 63 Ν. 4257/14).Οι ενδιαφερόμενοι, επί ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών των καυσίμων του προϋπολογισμού της προμήθειας.

2. ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ (ΟΜΑΔΑ Β) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3.945,18 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α.

Την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή).

Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών ή ξεχωριστά ανά ομάδα.

Η εν λόγω δημόσια σύμβαση προμήθειας, θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. ΣΗΤΕΙΑΣ σε βάρος του ΚΑ 64.00.00.0001 του προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2019 κατά το ποσό 23.995,85 € με Φ.Π.Α. Στον προϋπολογισμό του έτους 2020 θα προβλεφτεί το ποσό των 19.027,93 € με Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Σητείας (Νικ. Πλαστήρα 31, Σητεία), την 28η του μήνα Μαΐου 2019 ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης υποβολής προσφορών και έναρξη διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 11:00 π.μ. Η διαδικασία παραλαβής τους θα αρχίσει μισή ώρα νωρίτερα (δηλ. 10:30 π.μ.) και στο διάστημα αυτό οι διαγωνιζόμενοι καταθέτουν τις προσφορές τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού.

Επίσης οι προσφορές δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλο τρόπο, στο Πρωτόκολλο της Επιχείρησης , τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8:00 – 14:00 και μέχρι τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς δηλ. την   28-05-2019 και έως την ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών από την επιτροπή διαγωνισμού (ώρα 10:30 π.μ.). Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στο αρμόδιο όργανο προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης ή την πρόσκληση για την αποσφράγιση.

Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».Οι προσφορές θα είναι στην Ελληνική γλώσσα.

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές, αντιπροσφορές καθώς και οικονομικές προσφορές που υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό της προμήθειας.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ημέρες προσμετρούμενος από την επομένη της ημέρας του διαγωνισμού. Η ολική προθεσμία υλοποίησης της προμήθειας αναφέρεται στη διακήρυξη της μελέτης.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Σητείας.

Τα τεύχη της διακήρυξης του διαγωνισμού διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α. Σητείας www.deyasitias.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα παραλάβουν από εκεί, συμπληρώνοντας ταυτόχρονα και τη φόρμα ηλεκτρονικής παραλαβής, την οποία και οφείλουν να αποστείλουν: α) με fax στον αριθμό 28430-26506, β) με email στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. . Η παραλαβή και συμπλήρωση του εντύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ από τα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Σητείας (οδός Ν. Πλαστήρα 31 στη Σητεία) είναι υποχρεωτική για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τον παρόντα διαγωνισμό από την υπάλληλο της Τεχνικής υπηρεσίας κα Αθηνά Γεωργανάκη (τηλ. 2843029337/28335 Fax: 2843026506 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ) κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, μετά τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι μία (1) ημέρα πριν από την ημερομηνία του διαγωνισμού.

Η περίληψη της παρούσης θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», θα καταχωρηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και θα δημοσιευτεί σε μίαημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, τοπική ή της έδρας του νομού.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΟΓΚΑΚΗΣ

 

 

 

 

 

 

Αρ. πρωτ.: 903/ 28-03-2019

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Σητείας (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.) διακηρύττει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκτέλεση της προμήθειας: « ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ " προϋπολογισμού 59.990,00 € (χωρίς ΦΠΑ), με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, μεταξύ των προσφορών που ικανοποιούν τους όρους της μελέτης.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Σητείας (Νικ. Πλαστήρα 31, Σητεία), στις 15 του μήνα Απριλίου του έτους 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) από την αρμόδια επιτροπή. Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η διεξαγωγή του διαγωνισμού ή σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος, ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί στις 22/04/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 ως 11:00 π.μ.

Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η συμφερότερη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, μεταξύ των προσφορών που ικανοποιούν τους όρους της μελέτης. Οι προσφορές θα είναι στην Ελληνική γλώσσα και θα καλύπτουν επί ποινή αποκλεισμού όλες τις τεχνικές προδιαγραφές. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές, αντιπροσφορές καθώς και οικονομικές προσφορές που υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό της προμήθειας.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τέσσερις (4) μήνες προσμετρούμενος από την επομένη της ημέρας του διαγωνισμού. Η ολική προθεσμία υλοποίησης της προμήθειας αναφέρεται στη διακήρυξη της μελέτης.

Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. έτους 2019 και του 2020.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Σητείας.

Τα τεύχη της διακήρυξης του διαγωνισμού διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α. Σητείας www.deyasitias.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα παραλάβουν από εκεί, συμπληρώνοντας ταυτόχρονα και τη φόρμα ηλεκτρονικής παραλαβής, την οποία και οφείλουν να αποστείλουν: α) με faxστον αριθμό 28430-26506, β) με emailστη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. . Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς θα χορηγείται δωρεάν από τα γραφεία της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. Σητείας (Νικ. Πλαστήρα 31, Σητεία). Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. μέχρι μία (1) ημέρα πριν από την ημερομηνία του διαγωνισμού. Πληροφορίες κ. Νικολέτα Κοϊνάκη τηλ. 28430-28335 εσ. 1.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΟΓΚΑΚΗΣ

Αρ. πρωτ. : 2626/19-9-2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Σητείας ( Δ.Ε.Υ.Α.Σ.), προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου « ΝΕΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ : ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟ, ΜΟΧΛΟΣ ΚΑΙ ΚΑΛΟ ΝΕΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ» (CPV: 45231300-8 Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης) Εκτιμώμενης αξίας 407.000,00 Ευρώ (406.000,00 Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. για δαπάνη εργασιών , ΓΕ και ΟΕ 18%, απρόβλεπτα 15%, αναθεώρηση και 1.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. για απολογιστικά φορέα),(κάτω των ορίων).

1.Αναθέτουσα Αρχή-Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Δ.Ε.Υ.Α. ΣΗΤΕΙΑΣ

Οδός :Ν. Πλαστήρα 31, Σητεία

Τ.Κ: 72300

Τηλ: 2843028335 (εσωτ. 1)

Fax: 2843026506

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ιστοσελίδα: www.deyasitias.gr

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr με συστημικό αριθμό 76571, στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς και στην ιστοσελίδα του αναθέτοντος φορέα www.deyasitias.gr.

3. Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατασκευή έργων κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) και να ανήκουνστην 1η τάξηκαι άνω ήστην A2 τάξη και άνω για κοινοπραξίες,στην κατηγορία τωνΥδραυλικών ή Ηλεκτρομηχανολογικών έργων.

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

4. Προθεσμία εκτέλεσης έργου : δώδεκα (12)μήνες

5. Κριτήριο ανάθεσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής.

6. Παραλαβή προσφορών : Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολήςτων προσφορώνορίζεται η 17/10/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 23/10/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016 .

7. Εγγυητική συμμετοχής:

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 302 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, εκτός ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των 8.120,00 ευρώ.

8. Χρόνος ισχύος προσφορών : Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα εννέα (9) μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

9. Γλώσσα σύνταξης προσφορών : Ελληνική

10. Χρηματοδότηση:Το έργο χρηματοδοτείται με το ποσό των διακοσίων ενενήντα χιλιάδων ευρώ (290.000,00 €) από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών (Α.Π. 31809/22-09-2017 ΥΠ. ΕΣ., ΑΔΑ 7ΜΠ1465ΧΘ7-Ψ5Α) και με το ποσό των εκατόν δεκαεπτά χιλιάδων ευρώ (117.000,00 €) από Ιδίους Πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. για τα έτη 2018 και 2019 (ΚΑ 11.02.00.0034).

Σητεία 19-9-2018

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της

Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

 

Νικόλαος Λογκάκης

Σελίδα 1 από 2

Επικοινωνία

Ν. Πλαστήρα 31

Τ.Κ. 72300, Σητεία

Τηλ. Κέντρο : 28430 28335

Εκτός ωραριίου : 6970123663

Fax: 28430 26506

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Δημοφιλές περιεχόμενο

Login Form