Το νερό είναι ζωή!

Δήμος Σητείας

Στόχος η εξυπηρέτηση και βελτίωση της ποιότητας ζωής του πολίτη

ΔΕΥΑ Σητείας

ποιότητα νερού σημαίνει ποιότητα ζωής!

Βιολογικός καθαρισμός

Εκσυγχρονισμός υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης

Το νερό είναι ζωή!

Δήμος Σητείας

ΔΕΥΑ Σητείας

Βιολογικός καθαρισμός

 

Ν. Πλαστήρα 31, 72300, Σητεία                                   

Τηλεφ. κέντρο: 28430-28335

Fax: 28430-26506

www.deyasitias.gr   

    ΣΗΤΕΙΑ  :  31-03-2017

                           ΑΡ. ΠΡΩΤ. :   665

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

1. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης  Σητείας ( Δ.Ε.Υ.Α. ΣΗΤΕΙΑΣ ), διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμόγια την κατασκευή του έργου : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΣΤΗΛΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΠΙΝΙ 2 , εκτιμώμενη αξίας 35.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και απολογιστικά φορέα , που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 (Α’ 147) ( σχετική η με αριθμό 3/2017 μελέτη της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΣΗΤΕΙΑΣ)

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ , με προϋπολογισμό 18.219,90 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), β) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, με προϋπολογισμό 15.897,25 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

2. Τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α. Σητείας www.deyasitias.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα παραλάβουν (download) από εκεί, συμπληρώνοντας ταυτόχρονα και τη φόρμα ηλεκτρονικής παραλαβής (βρίσκεται στην ίδια τοποθεσία) την οποία και οφείλουν να αποστείλουν είτε με fax στον αριθμό 28430-26506 είτε με email στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .            

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς θα χορηγείται δωρεάν από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑ Σητείας  (Νικ. Πλαστήρα 31, Σητεία), όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 έως 14:00. Πληροφορίες κος Στέλιος Αϊλαμάκης , τηλ. 28430-29336, 28430-28335-εσ. 1.                   

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Σητείας, την 20η του μήνα Απριλίου 2017 ημέρα Πέμπτηκαι ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών του προϋπολογισμού της παρ.2α του άρθρου 95 του Ν.4412/2016.

4. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών  που δραστηριοποιούνται σε Δημόσια Έργα, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ), ή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων που καλύπτουν τις τάξεις και κατηγορίες του έργου, ήτοι Α1 και άνω (άρθρο 59 του Ν.4278/2014 (ΦΕΚ 157/Α/4-8-2014) για έργα ΗΛ/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ή Α1 και άνω (άρθρο 59 του Ν.4278/2014 (ΦΕΚ 157/Α/4-8-2014) για έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ  & Α1 και άνω (άρθρο 59 του Ν.4278/2014 (ΦΕΚ 157/Α/4-8-2014) για έργα ΗΛ/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας , καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

4.1 Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

 4.2 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 254 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση                             (π.χ. κοινοπραξία).

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση  από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των 700,00 ΕΥΡΩ , η όποια απευθύνεται στη Δ.ΕΥ.Α. ΣΗΤΕΙΑΣ . Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές , αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 6 μηνών και 30 ημερών , από την ημερομηνία της δημοπράτησης δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι την μέχρι 20-11-2017.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξη (6) μήνες, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΔΕΥΑΣ. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

7. Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.                               

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΝΑΚΗΣ

 

Δ.Ε.Υ. Α.  ΣΗΤΕΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση      :  Νικ. Πλαστήρα 31      

Ταχ. Κώδικας : 72 300,  ΣΗΤΕΙΑ

Τηλ   :  28430.26211,20791

Fax   : 28430-26506

www.deyasitias.gr

E-mailinfo@deyasitias.gr

  

                       

          

 

Σητεία  20-3-2017

 

Αρ. Πρωτ.: 541                             

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ  «ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Δ.Ε.Υ.Α. ΣΗΤΕΙΑΣ»

 

            Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. έχοντας υπόψη:

1. Του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»

2. Του Ν. 1069/80 (ΦΕΚ-191 Α΄) «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως»

3. Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».

4. Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις …. και λοιπές διατάξεις»

5. Του Ν. 3548/07 για τις δημοσιεύσεις των προκηρύξεων στον νομαρχιακό και τοπικό τύπο

6.Το Ν.3863/2010 άρθρο 68 που τροποποιήθηκε με το Ν.4144/2013 άρθρο 22.

7.Την με αρ.πρ.540/20-03-2017 ανάληψη υποχρέωσης και το με αρ.πρ.539/20-03-2017 πρωτογενές αίτημα καλεί,

            τους ενδιαφερόμενους που το αντικείμενο τους είναι συναφές με την παραπάνω υπηρεσία,   να παραλάβουν τη σχετική μελέτη της οικονομικής υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.  , από τα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Σητείας, Ν.Πλαστήρα 31 Σητεία ή να τη βρουν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. www.deyasitias.gr. . Όσοι ενδιαφερόμενοι τα παραλάβουν διαδικτυακά , πρέπει να συμπληρώσουν ταυτόχρονα και τη φόρμα ηλεκτρονικής παραλαβής, την οποία οφείλουν να αποστείλουν, ή α) με FAX στον αριθμό 2843026506, ή β) με E-MAIL στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

Εν συνεχεία, να υποβάλλουν τις προσφορές τους στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Σητείας,

Ν. Πλαστήρα 31 Σητεία, έως την 27/3/2017 και ώρα 14:00 στο πρωτόκολλο και κατόπιν τούτου στην αρμόδια υπάλληλο Παπαβασιλείου Μαρία, επίσης μπορεί να τις αποστείλουν και ταχυδρομικά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο μέχρι την προηγουμένη  εργάσιμη ημέρα.

Οι προσφορές που θα υποβληθούν, θ’ αποσφραγιστούν παρουσία των ενδιαφερομένων εφόσον το επιθυμούν στις 28/03/2017,  ώρα 10:00, στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. στην Ν. Πλαστήρα 31 Σητεία, από τον Πρόεδρο του Δ.Σ..

Η σύμβαση έργου έχει χρονική διάρκεια ενός (1) έτους αρχής γενομένης της υπογραφής της ήτοι 01/04/2017 και αφορά «την καθαριότητα των γραφείων της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.» όπως αναφέρονται παρακάτω:

Α/Α

Χώροι Στέγασης

Ημέρες εργασίας ανά εβδομάδα

Τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού

1

Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

(Ν. Πλαστήρα 31)

Δύο (2)

290,49

2

Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

(Εμμ. Σταυρακάκη 38Α)

Δύο (2)

67,41

3

Βιολογικός Καθαρισμός Σητείας

Δύο (2)

67,36

ΣΥΝΟΛΑ

Δύο (2)

425,26

  1. Οι προφορές πρέπει να είναι συμπληρωμένες στο έντυπο της υπηρεσίας που χορηγείτε με την παρούσα, σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» και πρέπει να συμπληρωθούν- επί ποινή αποκλεισμού- αριθμητικώς, σε νόμισμα ευρώ (€) έως δύο δεκαδικών ψηφίων και ολογράφως.  Αφορά δε, την 12μηνη αποζημίωση.

Ν’ αναγράφεται η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, ο τίτλος της σύμβασης, η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής) και τέλος τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.

2. Στη τιμή περιλαμβάνεται:  η εργασία καθαρισμού, τα αναλώσιμα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης, οι ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού, δώρα , επιδόματα αδειών και ότι άλλο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία . Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

3. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

4.Η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με διαδικασία απ’ ευθείας ανάθεση,  μόνο βάσει της τιμής, μεταξύ των προσφορών που ικανοποιούν τις τεχνικές προδιαγραφές.

Δικαιολογητικά κατακύρωσης

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, να υποβάλει εντός ορισμένης προθεσμίας, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (Α΄74) όλων των δικαιολογητικών, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο ανάδοχος είναι τα ακόλουθα:

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

·           Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές τόσο για τα μέλη τους όσο για το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό.

·           Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες)  για τους ίδιους τους εργοδότες, από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την ημερομηνία διενέργειας τις διαδικασίας ανάθεσης.  Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

·           Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (φορολογική ενημερότητα), το οποίο χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Επίσης θα καταθέσει,  αντίγραφο της κατάστασης του ασφαλισμένου απασχολούμενου προσωπικού που ν’ αναγράφει : τ’ ονοματεπώνυμο του, τις ημέρες και ώρες απασχόλησης, η οποία θ’ αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Σ., προς διευκόλυνση ελέγχου από το Σ.ΕΠ.Ε.

·           Συνοπτικά οι ασκούντες ατομική επιχείρηση πρέπει να προσκομίσουν : α)το απόσπασμα ποινικού μητρώου τους, β)Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές (εφόσον υπάρχουν) γ) Ασφαλιστική Ενημερότητα (για συμμετοχή)  δ)Φορολογική ενημερότητα (για συμμετοχή) .

                                                                                                    

                                                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

 

 

             ΧΑΤΖΗΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 

   

Εργο:

 

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟ ΕΩΣ ΑΓΚΑΘΙΑ

   

Αρ. Πρωτ.:

 

972/25-4-2016

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

 

1. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Σητείας ( Δ.Ε.Υ.Α. ΣΗΤΕΙΑΣ ), προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟ ΕΩΣ ΑΓΚΑΘΙΑ, με προϋπολογισμό 115.620,00 ΕΥΡΩ (ΜΕ Φ.Π.Α. 23%) . Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ,ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, με προϋπολογισμό 39.183,16 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), β) κατηγορία ΑΓΩΓΟΙ ΟΜΒΡΙΩΝ , με προϋπολογισμό 54.316,84 ΕΥΡΩ.

2. Τα τεύχη δημοπράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) με στοιχεία 2, 4, 5, 6, 7 και 8, διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α. Σητείας www.deyasitias.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα παραλάβουν (download) από εκεί, συμπληρώνοντας ταυτόχρονα και τη φόρμα ηλεκτρονικής παραλαβής (βρίσκεται στην ίδια τοποθεσία) την οποία και οφείλουν να αποστείλουν: α) με fax στον αριθμό 28430-26506, β) με email στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .            

Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς, οι ενδιαφερόμενοι θα το παραλαμβάνουν σε πρωτότυπη μορφή , από τη γραμματεία της Αναθέτουσας Αρχής (Νικ. Πλαστήρα 31, Σητεία). Από εκεί μπορούν να παραλαμβάνουν και τα τεύχη δημοπράτησης σε έντυπη μορφή μέχρι και την Πέμπτη 12-5-2016 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 έως 13:00. Πληροφορίες κος Κώστας Περάκης, τηλ. 28430-25911, 28335-εσ. 1.                  

Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 6,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α. 23%), εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Σητείας, την 17η του μήνα Μαΐου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) από την αρμόδια επιτροπή.

Το σύστημα υποβολής των προσφορών είναι το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά το άρθρο   6 του Ν. 3669/08.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις μεμονωμένες ή σε κοιν/ξία:

α.Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.), εφόσον ανήκουν στην τάξη Α1 (Κ/Ξίες), Α2 και άνω (άρθρο 59 του Ν.4278/2014 (ΦΕΚ 157/Α/4-8-2014) για έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

β.Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου , στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ.Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.880,00 ΕΥΡΩ με ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία δημοπράτησης, δηλαδή τουλάχιστον μέχρι 17-12-2016. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΔΕΥΑΣ (24.000,00 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) και ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ (70.000,00 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ). Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

7. Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.                                


 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

 

                                                                                                              ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΝΑΚΗΣ

 

   

 

 

 

 

Αρ. πρωτ.: 309 / 25-02-2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Σητείας (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.) διακηρύττει πρόχειρο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκτέλεση της προμήθειας: « ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ " προϋπολογισμού 59.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Σητείας (Νικ. Πλαστήρα 31, Σητεία), στις 09 του μήνα Μαρτίου του έτους 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) από την αρμόδια επιτροπή.

Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1069/1980, της Υ.Α. 11389/93 (Ε.Κ.Π.ΟΤΑ), του Ν. 2286/95 και του Ν. 3463/2006.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή. Οι προσφορές θα είναι στην Ελληνική γλώσσα και θα καλύπτουν επί ποινή αποκλεισμού όλες τις τεχνικές προδιαγραφές. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές, αντιπροσφορές καθώς και οικονομικές προσφορές που υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 90 ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας του διαγωνισμού. Η ολική προθεσμία υλοποίησης της προμήθειας ορίζεται όπως αναφέρεται στην διακήρυξη της μελέτης.

Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. έτους 2016 και του 2017.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Σητείας.

Σύμφωνα με το Ν. 3801/2009 οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον προμηθευτή που θα κηρυχθεί ανάδοχος.

Τα τεύχη της διακήρυξης του διαγωνισμού διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α. Σητείας www.deyasitias.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα παραλάβουν από εκεί, συμπληρώνοντας ταυτόχρονα και τη φόρμα ηλεκτρονικής παραλαβής, την οποία και οφείλουν να αποστείλουν: α) με faxστον αριθμό 28430-26506, β) με emailστη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. . Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. μέχρι μία (1) ημέρα πριν από την ημερομηνία του διαγωνισμού. Πληροφορίες κ. Νικολέτα Κοϊνάκη τηλ. 28430-28335 εσ. 1.

Ο Πρόεδρος

του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

 

ΧΑΤΖΗΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Επικοινωνία

Ν. Πλαστήρα 31

Τ.Κ. 72300, Σητεία

Τηλ. Κέντρο : 28430 28335

Fax: 28430 26506

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Δημοφιλές περιεχόμενο

Login Form