Το νερό είναι ζωή!

Δήμος Σητείας

Στόχος η εξυπηρέτηση και βελτίωση της ποιότητας ζωής του πολίτη

ΔΕΥΑ Σητείας

ποιότητα νερού σημαίνει ποιότητα ζωής!

Βιολογικός καθαρισμός

Εκσυγχρονισμός υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης

Το νερό είναι ζωή!

Δήμος Σητείας

ΔΕΥΑ Σητείας

Βιολογικός καθαρισμός

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΚΑΙ ΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

με βάση τις διατάξεις των άρθρων 269 παρ. δ & 269Α του Ν.4412/2016, ως τροποποιήθηκε

και ισχύει, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ/ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΒΛΑΒΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Ε.Υ.Α. ΣΗΤΕΙΑΣ»

 

CPV : 31681200-5 Ηλεκτρικές αντλίες, CPV : 31211100-9 Ηλεκτρικοί πίνακες,

 

CPV : 50511000-0 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αντλιών,

 

CPV : 31720000-9 Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός,

 

CPV : 43328100-9 Εξοπλισμός υδραυλικών εγκαταστάσεων

 

 

 

 

 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 138.709,68 € χωρίς ΦΠΑ 24%

 

 

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΚΑΙ ΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

με βάση τις διατάξεις των άρθρων 269 παρ. δ & 269Α του Ν.4412/2016, ως τροποποιήθηκε

και ισχύει, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ/ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.»

CPV : 31211100-9 Ηλεκτρικοί πίνακες,

 

 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 241.935,48 € χωρίς ΦΠΑ 24%

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΚΑΙ ΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

με βάση τις διατάξεις των άρθρων 269 παρ. δ & 269Α του Ν.4412/2016, ως τροποποιήθηκε

και ισχύει, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

Κωδικοί CPV: (44163230-1) Σύνδεσμοι αγωγών, (44161200-8) Σωλήνες ύδρευσης,(44315100-2) Εξαρτήματα συγκόλλησης, (42997000-1) Εξοπλισμός δικτύου αγωγών, (44470000-5) Προϊόντα από χυτοσίδηρο, (4411100-5) Κρουνοί, (44163230-1) Σύνδεσμοι αγωγών, (44523300-5) Εξαρτήματα, (42131291-2) Συρταρωτές δικλείδες, (42131142-3) Βαλβίδες ελέγχου, (44482200-4) Κρουνοί υδροληψίας πυρόσβεσης, (44167110-2) Φλάντζες, (44167000-8) Διάφορα εξαρτήματα, (44423740-0) Καλύμματα φρεατίων επίσκεψης

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ (ΔΕΥΑΣ), προκηρύσσει ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, όπως ορίζεται στο Ν.4412/2016 για την προμήθεια «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ»της προμήθειας «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΣΗΤΕΙΑΣ» Α.Σ.:176442 προϋπολογισμού (ΟΜΑΔΑΣ Α) 45.564,52€ πλέον Φ.Π.Α.24%ή 56.500,00€ με Φ.Π.Α. 24%.

Αρ. πρωτ. : 2434/23-06-2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Σητείας (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.), προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.4782/2021, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του υποέργου 1 «Έργα Συλλογής, Μεταφοράς και Διάθεσης Λυμάτων Ευρύτερης Περιοχής Παλαικάστρου Δήμου Σητείας» της πράξης «Έργα Συλλογής Μεταφοράς Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Ευρύτερης Περιοχής Παλαικάστρου Δήμου Σητείας »

CPV : 45232400-6 Έργα κατασκευής αποχετεύσεων,        

         45232152-2 Κατασκευαστικές εργασίες για αντλιοστάσια

          

Συνολικής Εκτιμώμενης αξίας 1.900.000,00 Ευρώ (κάτω των ορίων).


Σελίδα 1 από 2

Επικοινωνία

Ν. Πλαστήρα 31

Τ.Κ. 72300, Σητεία

Τηλ. Κέντρο : 28430 28335

Εκτός ωραριίου : 6970123663

Fax: 28430 26506

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Δημοφιλές περιεχόμενο

Login Form

programma-ellada-2-0