Το νερό είναι ζωή!

Δήμος Σητείας

Στόχος η εξυπηρέτηση και βελτίωση της ποιότητας ζωής του πολίτη

ΔΕΥΑ Σητείας

ποιότητα νερού σημαίνει ποιότητα ζωής!

Βιολογικός καθαρισμός

Εκσυγχρονισμός υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης

Το νερό είναι ζωή!

Δήμος Σητείας

ΔΕΥΑ Σητείας

Βιολογικός καθαρισμός

Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2022 10:19

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

Αρ. πρωτ. : 2434/23-06-2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Σητείας (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.), προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.4782/2021, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του υποέργου 1 «Έργα Συλλογής, Μεταφοράς και Διάθεσης Λυμάτων Ευρύτερης Περιοχής Παλαικάστρου Δήμου Σητείας» της πράξης «Έργα Συλλογής Μεταφοράς Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Ευρύτερης Περιοχής Παλαικάστρου Δήμου Σητείας »

CPV : 45232400-6 Έργα κατασκευής αποχετεύσεων,        

         45232152-2 Κατασκευαστικές εργασίες για αντλιοστάσια

          

Συνολικής Εκτιμώμενης αξίας 1.900.000,00 Ευρώ (κάτω των ορίων).


1.Αναθέτουσα Αρχή-Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΕΥΑ ΣΗΤΕΙΑΣ

Οδός :Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 31 ΣΗΤΕΙΑ

Τ.Κ: 72300

Τηλ: 2843028335

Fax: 2843026506

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ιστοσελίδα: Δ.Ε.Υ.Α.ΣΗΤΕΙΑΣ www.deyasitias.gr

Πληροφορίες:

 

Κος Αϊλαμάκης Στέλιος (Τηλ. 2843025911, 2843028335-εσ.1)

και κα Γεωργανάκη Αθηνά (Τηλ. 2843029337)

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr με συστημικό αριθμό 189210 στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς και στην ιστοσελίδα του αναθέτοντος φορέα www.deyasitias.gr

Τυχόν διευκρινήσεις–ερωτήματα σχετικά με το διαγωνισμό υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 05-07-2022, ο αναθέτων φορέας παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 07-07-2022.

3. Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:

1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατασκευή έργων κατηγορίας Υδραυλικών και Ηλεκτρομηχανολογικών και που είναι εγκατεστημένα σε:

     ·σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

     ·σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

   · σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

    ·σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

     2.    Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης,

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

4. Προθεσμία εκτέλεσης έργου : Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης

5. Κριτήριο ανάθεσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

6. Παραλαβή προσφορών : Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η           11/07/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η η 15/07/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

7. Εγγυητική συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 302 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των τριάντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (38.000,00 ευρώ).

8. Χρόνος ισχύος προσφορών : Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα δέκα (10) μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

9. Γλώσσα σύνταξης προσφορών : Ελληνική.

10. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) σύμφωνα με την Α.Π. 623/07-02-2020 απόφαση ένταξης της πράξης «Έργα Συλλογής Μεταφοράς Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Ευρύτερης Περιοχής Παλαικάστρου Δήμου Σητείας » με κωδικό ΟΠΣ 5047331 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020», ενάριθμο έργο 2020ΕΠ00210003 της ΣΑΕΠ-0021 και από ιδίους πόρους Δ.Ε.Υ.Α. ΣΗΤΕΙΑΣ. Η παραπάνω απόφαση ένταξης τροποποιήθηκε με την Α.Π. 6057/18-12-2020. Είναι το υποέργο 1 «Έργα Συλλογής, Μεταφοράς, και Διάθεσης Λυμάτων Ευρύτερης Περιοχής Παλαικάστρου Δήμου Σητείας» της παραπάνω πράξης. Οι ιδιωτικές συνδέσεις ακαθάρτων θα χρηματοδοτηθούν από Ιδίους Πόρους της ΔΕΥΑΣ. Η δαπάνη τους θα βαρύνει τον ΚΑ 11.02.00.0047 του Προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΣ, με εγκεκριμένη πίστωση 7.375,00 ΕΥΡΏ   για το έτος 2022.

11.Αλλες πληροφορίες: Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ ΣΗΤΕΙΑΣ.

ΣΗΤΕΙΑ 23/06/2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΥΛΛΙΓΑΡΔΑΚΗΣ

Να δημοσιευτεί στις εφημερίδες

  1. ΝΕΑ ΕΠΑΡΧΙΑ      
  2. ΑΝΑΤΟΛΗ

Επικοινωνία

Ν. Πλαστήρα 31

Τ.Κ. 72300, Σητεία

Τηλ. Κέντρο : 28430 28335

Εκτός ωραριίου : 6970123663

Fax: 28430 26506

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Δημοφιλές περιεχόμενο

Login Form