Το νερό είναι ζωή!

Δήμος Σητείας

Στόχος η εξυπηρέτηση και βελτίωση της ποιότητας ζωής του πολίτη

ΔΕΥΑ Σητείας

ποιότητα νερού σημαίνει ποιότητα ζωής!

Βιολογικός καθαρισμός

Εκσυγχρονισμός υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης

Το νερό είναι ζωή!

Δήμος Σητείας

ΔΕΥΑ Σητείας

Βιολογικός καθαρισμός

Οικονομικά στοιχεία

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΠΙΔ (Για επιχειρήσεις   Ο.Τ.Α.)     
     
Επωνυμία Φορέα : ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧ/ΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Νομική μορφή : ΝΠΙΔ
     
Έτος : 2012   Α.Φ.Μ.: 090235682
 
Τρίμηνο-Μήνας Αναφοράς : 01/01/2012-31/12/2012    
     
ΠΙΝΑΚΑΣ Α        
         
ΕΣΟΔΑ        
       
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2012 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2012
(αρχικός + μεταβολές έως και το τρίμηνο-μήνα αναφοράς) [ενημερώνεται μόνο αν υπάρχουν τροποποιήσεις]   ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ έως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012
Α. ΕΣΟΔΑ (εκτός χρηματοοικονομικών συναλλαγών) [1+2+3+4+5]            2.868.064,73 €            2.385.344,23 €          2.385.344,23 €
Α1 Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα (από πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών )70-73            1.821.000,00 €            1.933.371,43 €            1.933.371,43 €
Α2 Χρηματοδότησεις από ΟΤΑ (διετές πρόγραμμα δράσης, απ' ευθείας αναθέσεις από ΟΤΑ κλπ)41.10                            -   €                          -   €                            -   €
Α3 Εσοδα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα                            -   €                          -   €                            -   €
Α4 Τόκοι 76                19.200,00 €              18.988,91 €                18.988,91 €
Α5 Επιχορηγήσεις (α+β+γ)              783.128,85 €            218.114,08 €            218.114,08 €
Α5α α) Τακτικού προϋπολογισμού                            -   €                          -   €                            -   €
Α5β β) Π.Δ.Ε.                            -   €                          -   €                            -   €
Α5γ γ) Λοιπές 41,10(ΑΡΘΡΟ 43,ΑΠΟΧ Δ.ΣΗΤΕΙΑΣ)                783.128,85 €              218.114,08 €              218.114,08 €
Α6 Λοιπά έσοδα 74-78,81-82                244.735,88 €              214.869,81 €              214.869,81 €
Α7 Εισπράξεις για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου                            -   €                          -   €                            -   €
Β. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ [1+2]                            -   €                        -   €                        -   €
Β1 Εισπράξεις από δάνεια (α+β)                              -   €                          -   €                          -   €
Β1α α) Εισπράξεις από συναφθέντα δάνεια                            -   €                            -   €                            -   €
Β1β β) Επιστροφές χορηγηθέντων δανείων                            -   €                            -   €                            -   €
Β2 Εισπράξεις από εκποίηση (ρευστοποίηση) κινητών αξιών (α+β+γ)                            -   €                          -   €                          -   €
Β2α α) από εκποίηση τίτλων Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)                            -   €                            -   €                            -   €
Β2β β) από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων                            -   €                            -   €                            -   €
Β2γ γ) από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών)                            -   €                            -   €                          -   €
[Α+Β] ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β)              2.868.064,73 €              2.385.344,23 €              2.385.344,23 €
         
         
ΕΞΟΔΑ        
       
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2012
(αρχικός + μεταβολές έως και το τρίμηνο-μήνα αναφοράς) [ενημερώνεται μόνο αν υπάρχουν τροποποιήσεις]   ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011
Γ. ΕΞΟΔΑ (εκτός χρηματοοικονομικών συναλλαγών) [1+2+3+4+5]            2.868.064,73 €          2.200.392,52 €          2.200.392,52 €
Γ1 Αμοιβές προσωπικού 60              845.000,00 €              804.103,92 €              804.103,92 €
Γ2 Μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (επιχορηγήσεις-χορηγίες)                            -   €                            -   €                            -   €
Γ3 Τόκοι 65                60.000,00 €                43.057,83 €                43.057,83 €
Γ4 Λοιπά έξοδα 20-28,61-66,81-82              1.094.977,67 €            1.043.232,19 €            1.043.232,19 €
Γ5 Δαπάνες για επενδύσεις 10-18                868.087,06 €              309.998,58 €              309.998,58 €
Δ. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ [1+2]                            -   €              71.914,02 €              71.914,02 €
Δ1 Δάνεια (α+β)                              -   €              71.914,02 €              71.914,02 €
Δ1α α) Χρεολύσια δανείων 45                            -   €                71.914,02 €                71.914,02 €
Δ1β β) Χορήγηση δανείων σε τρίτους                            -   €                            -   €                            -   €
Δ2 Αγορά αξιών (α+β+γ)                            -   €                          -   €                          -   €
Δ2α α) αγορά τίτλων Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)                            -   €                            -   €                            -   €
Δ2β β) αγορά μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων                            -   €                            -   €                            -   €
Δ2γ γ) αγορά λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών)                            -   €                            -   €                            -   €
[Γ+Δ] ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γ+Δ)              2.868.064,73 €            2.272.306,54 €            2.272.306,54 €
         
[Α-Γ] ΙΣΟΖΥΓΙΟ (Α-Γ)                              -   €            184.951,71 €            184.951,71 €
         
         
ΠΙΝΑΚΑΣ Β        
         
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ      
         
    ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2012 ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
1 Διαθέσιμα (α+β+γ)              132.078,03 €            119.662,01 €            119.662,01 €
α) Ταμείο (μετρητά και επιταγές)                  1.479,92 €                1.389,18 €                1.389,18 €
β) Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος                          -   €                          -   €                          -   €
γ) Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες                130.598,11 €            118.272,83 €            118.272,83 €
2 Χρεόγραφα (α+β+γ)                            -   €                          -   €                          -   €
α) Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)                          -   €                          -   €                          -   €
β) Λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών, κλπ)                          -   €                          -   €                          -   €
γ) Μετοχές - λοιπές συμμετοχές - μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων                          -   €                          -   €                          -   €
3 Δάνεια προς τρίτους 33.01                13.341,63 €                10.146,19 €                10.146,19 €
4 Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς52,45                902.400,69 €              834.884,05 €              834.884,05 €
5 Σύνολο υποχρεώσεων πλην δανείων                935.419,98 €          1.176.790,01 €          1.176.790,01 €
5Υα α) υποχρεώσεις σε φορείς εκτός Γεν. Κυβέρ. 50,53,54,44,56                935.419,98 €            1.176.790,01 €            1.176.790,01 €
5Υβ β) υποχρεώσεις σε φορείς της Γεν. Κυβέρνησης                            -   €                            -   €
εκ των οποίων Εκκρεμείς υποχρεώσεις                            -   €                            -   €                            -   €
5Εα α) Εκκρεμείς υποχρεώσεις σε φορείς εκτός Γεν. Κυβέρ.                          -   €                        -   €                          -   €
5Εα90 Εκ των οποίων σε καθυστέρηση 90+ ημερών από την ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης                          -   €                        -   €                          -   €
5Εβ β) Εκκρεμείς υποχρεώσεις σε φορείς της Γεν. Κυβέρνησης                          -   €                        -   €                          -   €
5Εβ90 Εκ των οποίων σε καθυστέρηση 90+ ημερών από την ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης                          -   €                        -   €                          -   €
Αποσβ Αποσβέσεις (έξοδο)              237.444,80 €                262.188,92 €                262.188,92 €
         
   
Ημερομηνία Ημερομηνία Ημερομηνία
30/6/2013 30/6/2013 30/6/2013
ο υπεύθυνος υπάλληλος ο προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας ο Πρόεδρος / Διοικητής
   
ΡΕΜΟΥΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                      ΡΕΜΟΥΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
   
ΠΙΝΑΚΑΣ Γ (Δεν συμπληρώνεται. Υπολογίζεται αυτόματα)      
         
   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ  ΤΡΙΜΗΝΟ-ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
(αρχικός + μεταβολές έως και το τρίμηνο-μήνα αναφοράς)   ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ έως και ΤΡΙΜΗΝΟ-ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
[1] ΕΣΟΔΑ                        2.868.064,73 €                      2.385.344,23 €                      2.385.344,23 €
[1a] Ασφαλιστικές εισφορές
[1b] Τόκοι                              19.200,00 €                          18.988,91 €                          18.988,91 €
[1c] Επιχορηγήσεις από Τακτ. Προϋπ/σμό                                            -   €                                      -   €                                      -   €
[1d] Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ                                            -   €                                      -   €                                      -   €
[1e] Λοιπά έσοδα                        2.848.864,73 €                      2.366.355,32 €                      2.366.355,32 €
[2] ΕΞΟΔΑ                        2.868.064,73 €                      2.200.392,52 €                      2.200.392,52 €
[2a] Αμοιβές προσωπικού                            845.000,00 €                        804.103,92 €                        804.103,92 €
[2b] Συντάξεις
[2c] Τόκοι                              60.000,00 €                          43.057,83 €                          43.057,83 €
[2d] Λοιπά έξοδα                        1.094.977,67 €                      1.043.232,19 €                      1.043.232,19 €
[2e] Δαπάνες για επενδύσεις                          868.087,06 €                        309.998,58 €                        309.998,58 €
[3] ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ έλλειμμα (-) πλεόνασμα (+)                                            -   €                        184.951,71 €                        184.951,71 €
[4] ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ                                            -   € -                     184.951,71 € -                     184.951,71 €
[4a] Μεταβολή διαθεσίμων αύξηση (-) μείωση (+)                          132.078,03 €                                      -   €                          12.416,02 €
[4b] Χρεόγραφα πλην μετοχών                                            -   €                                      -   €                                      -   €
[4b1]      Αγορές (-)                                            -   €                                      -   €                                      -   €
[4b2]      Πωλήσεις (+)                                            -   €                                      -   €                                      -   €
[4c] Χορηγήσεις δανείων σε τρίτους                                            -   €                                      -   €                                      -   €
[4c1]      Χορηγήσεις (-)                                            -   €                                      -   €                                      -   €
[4c2]      Επιστροφές (+)                                            -   €                                      -   €                                      -   €
[4d] Μετοχές                                            -   €                                      -   €                                      -   €
[4d1]      Αγορές (-)                                            -   €                                      -   €                                      -   €
[4d2]      Πωλήσεις (+)                                            -   €                                      -   €                                      -   €
[4e] Εκδόσεις χρέους                                            -   € -                       71.914,02 € -                       71.914,02 €
[4e2]      Δανεισμός (+)                                            -   €                                      -   €                                      -   €
[4e1]      Χρεολύσια (-)                                            -   € -                       71.914,02 € -                       71.914,02 €
[4f] Διαφορά για συμφωνία -                         132.078,03 € -                       113.037,69 € -                       125.453,71 €
[5v] Κάθετος έλεγχος
[5h] Οριζόντιοι έλεγχοι
[5a] Διαθέσιμα                      113.037,69 €                      125.453,71 €
[5b] Χρεόγραφα πλην μετοχών                                  -   €                                  -   €
[5c] Δάνεια σε τρίτους                                  -   €                        3.195,44 €
[5d] Μετοχές                                  -   €                                  -   €
[5e] Χρέος -                     71.914,02 € -                     4.397,38 €
[6a] Διαθέσιμα                                  -   €                                  -   €
[6b] Χρεόγραφα πλην μετοχών                                  -   €                                  -   €
[6c] Δάνεια σε τρίτους                                  -   €                          3.195,44 €
[6d] Μετοχές                                  -   €                                  -   €
[6e] Χρέος -                     71.914,02 € -                     4.397,38 €
[7] χρηματοοικονομικά έσοδα                                      -   €                                  -   €                                  -   €
[7d] διαφορά για συμφωνία συνόλου εσόδων                                      -   €                                  -   €                                  -   €
[8] χρηματοοικονομικά έξοδα                                      -   €                      71.914,02 €                      71.914,02 €
[8d] διαφορά για συμφωνία συνόλου εξόδων                                      -   €                                  -   €                                  -   €
       
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ      
       
  Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΓΙΑ ΟΠΩΣ ΑΥΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2012      
ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΠΙΔ (Για επιχειρήσεις   Ο.Τ.Α.)
     
Επωνυμία Φορέα : ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧ/ΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Νομική μορφή : ΝΠΙΔ
     
Έτος : 2012   Α.Φ.Μ.: 090235682
 
Τρίμηνο-Μήνας Αναφοράς : 01/01/2012-31/12/2012    
     
ΠΙΝΑΚΑΣ Α        
         
ΕΣΟΔΑ        
       
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2012 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2012
(αρχικός + μεταβολές έως και το τρίμηνο-μήνα αναφοράς) [ενημερώνεται μόνο αν υπάρχουν τροποποιήσεις]   ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ έως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012
Α. ΕΣΟΔΑ (εκτός χρηματοοικονομικών συναλλαγών) [1+2+3+4+5]            2.868.064,73 €            2.385.344,23 €          2.385.344,23 €
Α1 Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα (από πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών )70-73            1.821.000,00 €            1.933.371,43 €            1.933.371,43 €
Α2 Χρηματοδότησεις από ΟΤΑ (διετές πρόγραμμα δράσης, απ' ευθείας αναθέσεις από ΟΤΑ κλπ)41.10                            -   €                          -   €                            -   €
Α3 Εσοδα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα                            -   €                          -   €                            -   €
Α4 Τόκοι 76                19.200,00 €              18.988,91 €                18.988,91 €
Α5 Επιχορηγήσεις (α+β+γ)              783.128,85 €            218.114,08 €            218.114,08 €
Α5α α) Τακτικού προϋπολογισμού                            -   €                          -   €                            -   €
Α5β β) Π.Δ.Ε.                            -   €                          -   €                            -   €
Α5γ γ) Λοιπές 41,10(ΑΡΘΡΟ 43,ΑΠΟΧ Δ.ΣΗΤΕΙΑΣ)                783.128,85 €              218.114,08 €              218.114,08 €
Α6 Λοιπά έσοδα 74-78,81-82                244.735,88 €              214.869,81 €              214.869,81 €
Α7 Εισπράξεις για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου                            -   €                          -   €                            -   €
Β. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ [1+2]                            -   €                        -   €                        -   €
Β1 Εισπράξεις από δάνεια (α+β)                              -   €                          -   €                          -   €
Β1α α) Εισπράξεις από συναφθέντα δάνεια                            -   €                            -   €                            -   €
Β1β β) Επιστροφές χορηγηθέντων δανείων                            -   €                            -   €                            -   €
Β2 Εισπράξεις από εκποίηση (ρευστοποίηση) κινητών αξιών (α+β+γ)                            -   €                          -   €                          -   €
Β2α α) από εκποίηση τίτλων Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)                            -   €                            -   €                            -   €
Β2β β) από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων                            -   €                            -   €                            -   €
Β2γ γ) από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών)                            -   €                            -   €                          -   €
[Α+Β] ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β)              2.868.064,73 €              2.385.344,23 €              2.385.344,23 €
         
         
ΕΞΟΔΑ        
       
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2012
(αρχικός + μεταβολές έως και το τρίμηνο-μήνα αναφοράς) [ενημερώνεται μόνο αν υπάρχουν τροποποιήσεις]   ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011
Γ. ΕΞΟΔΑ (εκτός χρηματοοικονομικών συναλλαγών) [1+2+3+4+5]            2.868.064,73 €          2.200.392,52 €          2.200.392,52 €
Γ1 Αμοιβές προσωπικού 60              845.000,00 €              804.103,92 €              804.103,92 €
Γ2 Μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (επιχορηγήσεις-χορηγίες)                            -   €                            -   €                            -   €
Γ3 Τόκοι 65                60.000,00 €                43.057,83 €                43.057,83 €
Γ4 Λοιπά έξοδα 20-28,61-66,81-82              1.094.977,67 €            1.043.232,19 €            1.043.232,19 €
Γ5 Δαπάνες για επενδύσεις 10-18                868.087,06 €              309.998,58 €              309.998,58 €
Δ. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ [1+2]                            -   €              71.914,02 €              71.914,02 €
Δ1 Δάνεια (α+β)                              -   €              71.914,02 €              71.914,02 €
Δ1α α) Χρεολύσια δανείων 45                            -   €                71.914,02 €                71.914,02 €
Δ1β β) Χορήγηση δανείων σε τρίτους                            -   €                            -   €                            -   €
Δ2 Αγορά αξιών (α+β+γ)                            -   €                          -   €                          -   €
Δ2α α) αγορά τίτλων Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)                            -   €                            -   €                            -   €
Δ2β β) αγορά μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων                            -   €                            -   €                            -   €
Δ2γ γ) αγορά λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών)                            -   €                            -   €                            -   €
[Γ+Δ] ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γ+Δ)              2.868.064,73 €            2.272.306,54 €            2.272.306,54 €
         
[Α-Γ] ΙΣΟΖΥΓΙΟ (Α-Γ)                              -   €            184.951,71 €            184.951,71 €
         
         
ΠΙΝΑΚΑΣ Β        
         
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ      
         
    ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2012 ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
1 Διαθέσιμα (α+β+γ)              132.078,03 €            119.662,01 €            119.662,01 €
α) Ταμείο (μετρητά και επιταγές)                  1.479,92 €                1.389,18 €                1.389,18 €
β) Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος                          -   €                          -   €                          -   €
γ) Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες                130.598,11 €            118.272,83 €            118.272,83 €
2 Χρεόγραφα (α+β+γ)                            -   €                          -   €                          -   €
α) Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)                          -   €                          -   €                          -   €
β) Λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών, κλπ)                          -   €                          -   €                          -   €
γ) Μετοχές - λοιπές συμμετοχές - μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων                          -   €                          -   €                          -   €
3 Δάνεια προς τρίτους 33.01                13.341,63 €                10.146,19 €                10.146,19 €
4 Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς52,45                902.400,69 €              834.884,05 €              834.884,05 €
5 Σύνολο υποχρεώσεων πλην δανείων                935.419,98 €          1.176.790,01 €          1.176.790,01 €
5Υα α) υποχρεώσεις σε φορείς εκτός Γεν. Κυβέρ. 50,53,54,44,56                935.419,98 €            1.176.790,01 €            1.176.790,01 €
5Υβ β) υποχρεώσεις σε φορείς της Γεν. Κυβέρνησης                            -   €                            -   €
εκ των οποίων Εκκρεμείς υποχρεώσεις                            -   €                            -   €                            -   €
5Εα α) Εκκρεμείς υποχρεώσεις σε φορείς εκτός Γεν. Κυβέρ.                          -   €                        -   €                          -   €
5Εα90 Εκ των οποίων σε καθυστέρηση 90+ ημερών από την ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης                          -   €                        -   €                          -   €
5Εβ β) Εκκρεμείς υποχρεώσεις σε φορείς της Γεν. Κυβέρνησης                          -   €                        -   €                          -   €
5Εβ90 Εκ των οποίων σε καθυστέρηση 90+ ημερών από την ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης                          -   €                        -   €                          -   €
Αποσβ Αποσβέσεις (έξοδο)              237.444,80 €                262.188,92 €                262.188,92 €
         
   
Ημερομηνία Ημερομηνία Ημερομηνία
30/6/2013 30/6/2013 30/6/2013
ο υπεύθυνος υπάλληλος ο προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας ο Πρόεδρος / Διοικητής
   
ΡΕΜΟΥΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                      ΡΕΜΟΥΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
   
ΠΙΝΑΚΑΣ Γ (Δεν συμπληρώνεται. Υπολογίζεται αυτόματα)      
         
   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ  ΤΡΙΜΗΝΟ-ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
(αρχικός + μεταβολές έως και το τρίμηνο-μήνα αναφοράς)   ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ έως και ΤΡΙΜΗΝΟ-ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
[1] ΕΣΟΔΑ                        2.868.064,73 €                      2.385.344,23 €                      2.385.344,23 €
[1a] Ασφαλιστικές εισφορές
[1b] Τόκοι                              19.200,00 €                          18.988,91 €                          18.988,91 €
[1c] Επιχορηγήσεις από Τακτ. Προϋπ/σμό                                            -   €                                      -   €                                      -   €
[1d] Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ                                            -   €                                      -   €                                      -   €
[1e] Λοιπά έσοδα                        2.848.864,73 €                      2.366.355,32 €                      2.366.355,32 €
[2] ΕΞΟΔΑ                        2.868.064,73 €                      2.200.392,52 €                      2.200.392,52 €
[2a] Αμοιβές προσωπικού                            845.000,00 €                        804.103,92 €                        804.103,92 €
[2b] Συντάξεις
[2c] Τόκοι                              60.000,00 €                          43.057,83 €                          43.057,83 €
[2d] Λοιπά έξοδα                        1.094.977,67 €                      1.043.232,19 €                      1.043.232,19 €
[2e] Δαπάνες για επενδύσεις                          868.087,06 €                        309.998,58 €                        309.998,58 €
[3] ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ έλλειμμα (-) πλεόνασμα (+)                                            -   €                        184.951,71 €                        184.951,71 €
[4] ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ                                            -   € -                     184.951,71 € -                     184.951,71 €
[4a] Μεταβολή διαθεσίμων αύξηση (-) μείωση (+)                          132.078,03 €                                      -   €                          12.416,02 €
[4b] Χρεόγραφα πλην μετοχών                                            -   €                                      -   €                                      -   €
[4b1]      Αγορές (-)                                            -   €                                      -   €                                      -   €
[4b2]      Πωλήσεις (+)                                            -   €                                      -   €                                      -   €
[4c] Χορηγήσεις δανείων σε τρίτους                                            -   €                                      -   €                                      -   €
[4c1]      Χορηγήσεις (-)                                            -   €                                      -   €                                      -   €
[4c2]      Επιστροφές (+)                                            -   €                                      -   €                                      -   €
[4d] Μετοχές                                            -   €                                      -   €                                      -   €
[4d1]      Αγορές (-)                                            -   €                                      -   €                                      -   €
[4d2]      Πωλήσεις (+)                                            -   €                                      -   €                                      -   €
[4e] Εκδόσεις χρέους                                            -   € -                       71.914,02 € -                       71.914,02 €
[4e2]      Δανεισμός (+)                                            -   €                                      -   €                                      -   €
[4e1]      Χρεολύσια (-)                                            -   € -                       71.914,02 € -                       71.914,02 €
[4f] Διαφορά για συμφωνία -                         132.078,03 € -                       113.037,69 € -                       125.453,71 €
[5v] Κάθετος έλεγχος
[5h] Οριζόντιοι έλεγχοι
[5a] Διαθέσιμα                      113.037,69 €                      125.453,71 €
[5b] Χρεόγραφα πλην μετοχών                                  -   €                                  -   €
[5c] Δάνεια σε τρίτους                                  -   €                        3.195,44 €
[5d] Μετοχές                                  -   €                                  -   €
[5e] Χρέος -                     71.914,02 € -                     4.397,38 €
[6a] Διαθέσιμα                                  -   €                                  -   €
[6b] Χρεόγραφα πλην μετοχών                                  -   €                                  -   €
[6c] Δάνεια σε τρίτους                                  -   €                          3.195,44 €
[6d] Μετοχές                                  -   €                                  -   €
[6e] Χρέος -                     71.914,02 € -                     4.397,38 €
[7] χρηματοοικονομικά έσοδα                                      -   €                                  -   €                                  -   €
[7d] διαφορά για συμφωνία συνόλου εσόδων                                      -   €                                  -   €                                  -   €
[8] χρηματοοικονομικά έξοδα                                      -   €                      71.914,02 €                      71.914,02 €
[8d] διαφορά για συμφωνία συνόλου εξόδων                                      -   €                                  -   €                                  -   €
       
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ      
       
  Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΓΙΑ ΟΠΩΣ ΑΥΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2012      

Επικοινωνία

Ν. Πλαστήρα 31

Τ.Κ. 72300, Σητεία

Τηλ. Κέντρο : 28430 28335

Fax: 28430 26506

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Δημοφιλές περιεχόμενο

Login Form