Το νερό είναι ζωή!

Δήμος Σητείας

Στόχος η εξυπηρέτηση και βελτίωση της ποιότητας ζωής του πολίτη

ΔΕΥΑ Σητείας

ποιότητα νερού σημαίνει ποιότητα ζωής!

Βιολογικός καθαρισμός

Εκσυγχρονισμός υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης

Το νερό είναι ζωή!

Δήμος Σητείας

ΔΕΥΑ Σητείας

Βιολογικός καθαρισμός

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

«ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2022»

 

Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου 2021 10:10

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. ΔΕΥΑΣ 4199/19-11-2021

 

 

Σητεία: 19/11/2021

Αρ. Πρωτ. : 4199

 

ΠΡΟΣ: Τα Μέλη Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

   1. κ. Αεράκη Μαρία

   2. κ. Ατζαράκη Γεώργιο

   3. κ. Αυγουστινάκη Εμμανουήλ

   4. κ. Καραμανωλάκη Νίκο

   5. κ. Τσαντηράκη Συμεών

   6. κ. Παντελάκη Παύλο

   7. κ. Πλατανάκη Ελένη

   8. κ. Ραπάνη Νίκο

   9. κ. Σπανουδάκη Μαρία

10. κ. Φυγετάκη Νικόλαο

ΚΟΙΝ: α) Δήμαρχο Σητείας
               κ. Ζερβάκη Γεώργιο

           β) Γενικό Δ/ντή ΔΕΥΑΣ

           γ) Προϊστάμενο Τ.Υ. ΔΕΥΑΣ

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε να προσέλθετε σε έκτακτη  συνεδρίαση του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Σητείας (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.). Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη (ePresence), στις 19/11/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα λόγω του κατεπείγοντος:

  1. Ορισμός δικηγόρου για παράσταση στο Διοικητικό Εφετείο Χανίων.

Κρίθηκε επείγον να συνεδριάσει το Δ.Σ. και να ληφθεί απόφαση προκειμένου να οριστεί δικηγόρος που θα προβεί εγκαίρως στις απαραίτητες ενέργειες για να συνταχθεί το ειδικό πληρεξούσιο για τη νόμιμη παράσταση και θα παραστεί στο Διοικητικό Εφετείο Χανίων στην δικάσιμο της 2/12/2021 όπου θα συζητηθεί η με αρ. καταχώρησης ΑΚ 73/4-10-2021 αίτηση ακύρωσης της ΑΚΡΟΣ ΑΤΕ στα πλαίσια υλοποίησης του υποέργου 2: «Εγκατάσταση και Επεξεργασία Λυμάτων ευρύτερης περιοχής Παλαικάστρου Δήμου Σητείας» της Πράξης «Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων ευρύτερης περιοχής Παλαικάστρου Δήμου Σητείας» και να κατατεθούν στο Διοικητικό Εφετείο τα νομιμοποιητικά έγγραφα και η δήλωση παράστασης πριν την δικάσιμο .

             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

 

 

ΣΥΛΛΙΓΑΡΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου 2021 09:57

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. ΔΕΥΑΣ 3544/11-10-2021

 

 

Σητεία: 11/10/2021

Αρ. Πρωτ. : 3544

 

ΠΡΟΣ: Τα Μέλη Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

   1. κ. Αεράκη Μαρία

   2. κ. Ατζαράκη Γεώργιο

   3. κ. Αυγουστινάκη Εμμανουήλ

   4. κ. Καραμανωλάκη Νίκο

   5. κ. Τσαντηράκη Συμεών

   6. κ. Παντελάκη Παύλο

   7. κ. Πλατανάκη Ελένη

   8. κ. Ραπάνη Νίκο

   9. κ. Σπανουδάκη Μαρία

10. κ. Φυγετάκη Νικόλαο

ΚΟΙΝ: α) Δήμαρχο Σητείας
               κ. Ζερβάκη Γεώργιο

           β) Γενικό Δ/ντή ΔΕΥΑΣ

           γ) Προϊστάμενο Τ.Υ. ΔΕΥΑΣ

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε να προσέλθετε σε έκτακτη  συνεδρίαση του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Σητείας (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.). Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη (ePresence), στις 11/10/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα λόγω του κατεπείγοντος:

  1. Ανάθεση υπηρεσίας για τη «Σύνταξη εγγράφου υπομνήματος κατά της με αρ. ΑΚ73/4-10-2021 αίτησης ακύρωσης της ΑΚΡΟΣ ΑΤΕ.

Κρίθηκε επείγον να συνεδριάσει το Δ.Σ. και να ληφθεί απόφαση αφού σύμφωνα με το άρθρο 372 του Ν.4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 138 του Ν. 4782/2021 θα πρέπει να κατατεθεί το υπόμνημα κατά της αίτησης ακύρωσης της ΑΚΡΟΣ ΑΤΕ στα πλαίσια υλοποίησης του υποέργου 2: «Εγκατάσταση και Επεξεργασία Λυμάτων ευρύτερης περιοχής Παλαικάστρου Δήμου Σητείας» της Πράξης «Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων ευρύτρερης περιοχής Παλαικάστρου Δήμου Σητείας», εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση της αίτησης του εφετείου δηλαδή με καταληκτική ημερομηνία την 15/10/2021.

 

             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

 

 

ΣΥΛΛΙΓΑΡΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Τετάρτη, 24 Μαρτίου 2021 11:43

Ανακοίνωση της Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σε απάντηση του από 11/03/2021 άρθρου της RealNews με τίτλο “Επικίνδυνο νερό σε 27 περιοχές” του κ. Αλέξανδρου Κόντη, στο οποίο αναφέρεται ότι 27 πόλεις της χώρας μας παρέχουν επικίνδυνο νερό λόγω νιτρικών στους καταναλωτές τους, η Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.) που εκπροσωπεί 120 Δ.Ε.Υ.Α. της χώρας μας, αναφέρει τα εξής:

Όλες οι επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης της χώρας μας (ΔΕΥΑ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ), καθώς και οι Δήμοι που δεν έχουν Δ.Ε.Υ.Α. ακολουθούν και εφαρμόζουν την ισχύουσα εθνική Νομοθεσία, καθώς και την αντίστοιχη σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία για την ποιότητα του νερού που διατίθεται για ανθρώπινη κατανάλωση. Για τον λόγο αυτό, εφαρμόζουν προγράμματα παρακολούθησης με δειγματοληψίες και αναλύσεις όλων των απαιτουμένων μικροβιολογικών, φυσικοχημικών ως και ραδιενεργών παραμέτρων. Η εφαρμογή της παραπάνω νομοθεσίας ελέγχεται συστηματικά από το Υπουργείο Υγείας.

Όσον αφορά το θέμα των νιτρικών το ισχύον θεσμικό πλαίσιο προβλέπει όριο για τα νιτρικά 50 mg/l για το πόσιμο νερό. Τον Δεκέμβριο του 2020 μάλιστα ψηφίσθηκε η νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία για το πόσιμο νερό (2184/2020/ΕΕ) που προβλέπει, επίσης, το όριο των 50 mg/l για τα νιτρικά στο πόσιμο νερό. Το όριο αυτό είναι σύμφωνο με την σχετική σύσταση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και δεν έχει αλλάξει για περισσότερο από 30 χρόνια. Αντίστοιχα στις ΗΠΑ το όριο είναι 10 mg/l, αλλά για άζωτο που αντιστοιχεί σε 44,3 mg/l για νιτρικά,

παρόμοιο δηλαδή με το όριο της ευρωπαϊκής οδηγίας και της σύστασης του ΠΟΥ.

Η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. ως τακτικό μέλος της EurEau (Συνομοσπονδία των Ευρωπαϊκών Εθνικών Ενώσεων Επιχειρήσεων ύδρευσης αποχέτευσης) επικοινώνησε με τις αντίστοιχες Ενώσεις των Επιχειρήσεων Ύδρευσης των αναφερομένων στο δημοσίευμα Κρατών-Μελών στα οποία σύμφωνα με το δημοσίευμα υπάρχει σύσταση στην νομοθεσία τους για “όριο τα 10 mg/l”. Καμία Εθνική Ένωση Επιχειρήσεων Ύδρευσης από τις 7 χώρες δεν είχε γνώση ενός τέτοιου ορίου. Επομένως, η αναφορά από το δημοσίευμα στο παραπάνω όριο είναι ψευδής και ανυπόστατη.

Εντύπωση, επίσης, μας προξενεί το γεγονός ότι το δημοσίευμα επιχείρησε να εκμεταλλευθεί και το Πληροφοριακό Σύστημα της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. το οποίο παρέχει δημόσια πρόσβαση και διαφάνεια για την ενημέρωση των πολιτών και όχι για να αποτελέσει εργαλείο παραπληροφόρησης και διαστρέβλωσης της επιστημονικής αλήθειας.

Τα θέματα εμπιστοσύνης των πολιτών στο δημόσια παρεχόμενο νερό είναι εξαιρετικά σημαντικά και ευαίσθητα διότι συνδέονται άμεσα με τη δημόσια υγεία, ενώ η δημοσίευση “ειδήσεων” ανάλογων με αυτών του δημοσιεύματος χωρίς προηγούμενη ενημέρωση από τους φορείς που εμπλέκονται και ασχολούνται εντατικά και συστηματικά με το θέμα αυτό, όπως το Υπουργείο Υγείας και οι Επιχειρήσεις Ύδρευσης, μπορεί να μετατρέψει πολύ εύκολα την πληροφόρηση σε παραπληροφόρηση και να δημιουργήσει αδικαιολόγητη ανησυχία στο κοινό.

Επιμέρους μελέτες ή προσωπικές γνώμες και απόψεις μπορεί να έχουν ένα επιστημονικό και ενδεχομένως δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, αλλά δεν είναι δεσμευτικές και δεν μπορούν να συνιστούν την επίσημη “γραμμή πλεύσης” για σοβαρά ζητήματα που συνδέονται με τη δημόσια υγεία. Στις περιπτώσεις αυτές δεσμευτική είναι μόνο η Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.

Τέλος, η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. ως θεσμικός συνομιλητής του Υπουργείου Υγείας διαβεβαιώνει τους πολίτες της περιφέρειας της χώρας μας ότι οι Δ.Ε.Υ.Α. παρέχουν ασφαλές και υγιεινό πόσιμο νερό τηρώντας τις προβλέψεις της σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας.

Σελίδα 1 από 2

Επικοινωνία

Ν. Πλαστήρα 31

Τ.Κ. 72300, Σητεία

Τηλ. Κέντρο : 28430 28335

Εκτός ωραριίου : 6970123663

Fax: 28430 26506

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Δημοφιλές περιεχόμενο

Login Form

programma-ellada-2-0