Το νερό είναι ζωή!

Δήμος Σητείας

Στόχος η εξυπηρέτηση και βελτίωση της ποιότητας ζωής του πολίτη

ΔΕΥΑ Σητείας

ποιότητα νερού σημαίνει ποιότητα ζωής!

Βιολογικός καθαρισμός

Εκσυγχρονισμός υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης

Το νερό είναι ζωή!

Δήμος Σητείας

ΔΕΥΑ Σητείας

Βιολογικός καθαρισμός

Τετάρτη, 09 Νοεμβρίου 2022 15:05

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ» της προμήθειας «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΣΗΤΕΙΑΣ»

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ (ΔΕΥΑΣ), προκηρύσσει ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, όπως ορίζεται στο Ν.4412/2016 για την προμήθεια «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ»της προμήθειας «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΣΗΤΕΙΑΣ» Α.Σ.:176442 προϋπολογισμού (ΟΜΑΔΑΣ Α) 45.564,52€ πλέον Φ.Π.Α.24%ή 56.500,00€ με Φ.Π.Α. 24%.

Τα είδη της προμήθειας κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 09100000-0 και συμπληρωματικούς (CPV): CPV:09132100-4 Βενζίνη Απλή Αμόλυβδη,CPV:09134200-9 Πετρέλαιοκίνησης,CPV:09135100-5 Πετρέλαιο Θέρμανσης.

Οι όροι διεξαγωγής του διαγωνισμού έχουν εγκριθεί με την 128/2022 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ(ΑΔΑ: 6Δ8ΜΟΕΘΕ-ΑΥΘ).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 264 του ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147A’/08.08.2017) καθώς και του άρθρου 311 του προαναφερόμενου νόμου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής που συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της διακήρυξης  και πιο συγκεκριμένα:

Για τα Καύσιμα (ΟΜΑΔΑ Α),το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%),  επί της εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής πώλησης έκαστου είδους, όπως αυτή ανακοινώνεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για την περιοχή του Νομού Λασιθίου, για το σύνολο των ειδών του  φορέα,  στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.fuelprices.gr. Το ποσοστό αυτό μπορεί να είναι και αρνητικό ,χωρίς να υπερβαίνει το 5% (αρ.63,Ν.4257/14).

Το ποσοστό έκπτωσης που θα προσφερθεί θα είναι το ίδιο για όλα τα είδη.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α)κράτος-μέλος της Ένωσης,
β)κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου(Ε.Ο.Χ.),
γ)τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ,στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

Εγγύηση συμμετοχής:  ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας(Ομάδας Α) , εκτός Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των 911,29€, ισχύος τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς μέχρι 13 μήνες, ήτοι 24/12/2023,η οποία θα απευθύνεται στη ΔΕΥΑΣ σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη.

Χρόνος ισχύος προσφορών : Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.  Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο της προμήθειας. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για μέρος της προμήθειας.

Προθεσμία εκτέλεσης  της προμήθειας : Η μέγιστη διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες.

Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης  η Δ.Ε.Υ.Α. ΣΗΤΕΙΑΣ.Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. 64-00.00.001. του φορέα.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύληςwww.promitheus.gov.gr

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 24/11/2022 και ώρα 14:00:00 μ.μ..

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης ορίζεται η:30/11/2022 και ώρα 10:00:00  π.μ..

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016, Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) www.deyasitias.gr.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΥΛΛΙΓΑΡΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

*Δείτε παρακάτω τα συνημμένα αρχεία

Επικοινωνία

Ν. Πλαστήρα 31

Τ.Κ. 72300, Σητεία

Τηλ. Κέντρο : 28430 28335

Εκτός ωραριίου : 6970123663

Fax: 28430 26506

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Δημοφιλές περιεχόμενο

Login Form