Το νερό είναι ζωή!

Δήμος Σητείας

Στόχος η εξυπηρέτηση και βελτίωση της ποιότητας ζωής του πολίτη

ΔΕΥΑ Σητείας

ποιότητα νερού σημαίνει ποιότητα ζωής!

Βιολογικός καθαρισμός

Εκσυγχρονισμός υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης

Το νερό είναι ζωή!

Δήμος Σητείας

ΔΕΥΑ Σητείας

Βιολογικός καθαρισμός

Δευτέρα, 05 Οκτωβρίου 2020 13:24

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ. ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ 2019»

 

Δ.Ε.Υ.Α. ΣΗΤΕΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση : Νικ.Πλαστήρα 31          

72300 ΣΗΤΕΙΑ

Πληρ. : κ. Ν. Ρεμουντάκης

Τηλ.   : 28430-26211

Fax   :   28430-26506

E-mail : info@deyasitias.gr

                              

  

 

 

 

          

 

 

 

 

Σητεία,05/10/2020

Αρ.Πρ. 3030 εξ.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ. ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ 2019»

 

Ο Γενικός Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. έχοντας υπόψη :

α. το υπ’ αριθ. πρωτ. 4561/22-04-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

β. τις διατάξεις του άρθρου 8 & 18 του Ν.3919/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

γ. το άρθρο 18 του Ν.1069/1980, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

δ. την υπ’ αρ.108/2020 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.(ΑΔΑ:ΩΗΤΣΟΕΘΕ-ΖΜ5)

 

Προβαίνει σε Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσίας «τακτικού διαχειριστικού ελέγχου της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. για το έτος 2019», με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, με τους εξής όρους :

 

1. Δικαιούχοι συμμετοχής θα είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, ως Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές εταιριών ή κοινοπραξιών.

2. Αντικείμενο είναι η διενέργεια του τακτικού διαχειριστικού ελέγχου χρήσεως 2019, έλεγχος και κλείσιμο σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα για το έτος 2019 της Δ.Ε.Υ.Α. Σητείας, από δύο (2) Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές.

3. Ο τόπος διενέργειας του ελέγχου είναι η έδρα της Δ.Ε.Υ.Α. Σητείας, Νικ.Πλαστήρα 31 Τ.Κ. 72300, Σητεία.

4. Το τελικό παραδοτέο αποτέλεσμα του ελέγχου, θα είναι η παράδοση έκθεσης του διαχειριστικού ελέγχου της χρήσης 2019, επίσης έλεγχος και κλείσιμο σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα για το έτος 2019, υπογεγραμμένη από τους δύο (2) Ελεγκτές που θα διενεργήσουν τον διαχειριστικό έλεγχο.

5. Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στα 3.000,80€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. αφορά δε και τις δύο υπηρεσίες του άρθρου 4.

6. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού είναι:

6.1. Αίτηση στην οποία οι ενδιαφερόμενοι θα αναφέρουν την πρόθεσή τους για συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τα ονοματεπώνυμα με τους Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. των δύο (2) Ορκωτών Λογιστών, που προτείνουν για τη διενέργεια του ελέγχου, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν διετή (2) τουλάχιστον εμπειρία σχετική με το αντικείμενο για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση. Σύμφωνα δε με την παρ.1 του άρθρου 13 του Π.Δ.226/1992 (ΦΕΚ Α’120) πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ορκωτών Λογιστών.

6.2. Οικονομική Προσφορά, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., στην οποία η τιμή θα πρέπει να είναι αριθμητικώς και ολογράφως σε νόμισμα ευρώ και μέχρι 2 δεκαδικά ψηφία και θα έχει διάρκεια ισχύος 4 μήνες. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δίδεται ενιαία τιμή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

6.3. Βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας ή και πρόσθετων επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Η τήρηση των στοιχείων που αποστέλλονται θα είναι εμπιστευτική.

      

       6.4   Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986αρμοδίως υπογεγραμμένη εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016», ο οποίος θα δηλώνει ότι δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, όπως αυτή αναφέρεται στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016, για το πρόσωπο εις βάρος του οποίου είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

          Η υποχρέωση αυτή όσον αφορά τις (Ε.Π.Ε. , Ι.Κ.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε.) τους διαχειριστές, όσον αφορά τις (Α.Ε.) τον διευθύνοντα σύμβουλο και τα μέλη του Δ.Σ., στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Δ.Σ..

 

Η προσφορά , καθώς και τ’ απαιτούμενα δικαιολογητικά θα είναι σε

σφραγισμένο φάκελο, εξωτερικά δε, θ’ αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα: (σύμφωνα με το άρθρο 92 παρ. 1 του Ν. 4412/2016) τ’ ακόλουθα:

α) Η λέξη : «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

β) Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής : «Δ.Ε.Υ.Α. ΣΗΤΕΙΑΣ».

γ) Ο τίτλος της σύμβασης παροχής υπηρεσίας «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2019»

δ) Η ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών, δηλαδή «14/10/2020».

ε) Τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντος (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, τηλέφωνο σταθερό, φαξ, κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, διεύθυνση κ.τ.λ.)

1. Στη τιμή περιλαμβάνεται: η παράδοση έκθεσης του διαχειριστικού ελέγχου της χρήσης 2019 και ο έλεγχος και κλείσιμο σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα, υπογεγραμμένη από τους δύο (2) Ελεγκτές που θα διενεργήσουν τον διαχειριστικό έλεγχο.    Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..  

2. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

3. Η κατακύρωση θα γίνει στον ενδιαφερόμενο με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, μόνο βάσει τιμής, μεταξύ των προσφορών που ικανοποιούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις (του άρθρου 6) που έχουν τεθεί.

Ο κλειστός φάκελος θα αποσταλεί ή θα κατατεθεί στη Δ.Ε.Υ.Α. Σητείας στην Ταχυδρομική Διεύθυνση: Νικ. Πλαστήρα 31, Τ.Κ. 72300, Σητεία, στο πρωτόκολλο και κατόπιν τούτου, στον κο Ρεμουντάκη Νικόλαο (Προϊστάμενο Ο.Υ.) της Δ.Ε.Υ.Α.Σ., έως και την 14/10/2020 και ώρα 10:00 π.μ.. Σε περίπτωση που σταλούν με courier , έως την προηγούμενη εργάσιμη μέρα.

Προσφορές που θα παραληφθούν μετά την παραπάνω προθεσμία θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δεν θα ληφθούν υπόψη.

Η τελική επιλογή θα γίνει από τα μέλη του Δ.Σ. , κατόπιν της εισηγήσεως του Γενικού Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α.Σ., ο οποίος θα κάνει το άνοιγμα των προσφορών και τον έλεγχο των δικαιολογητικών παρουσία του Προϊσταμένου της Ο.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ., ή αρμόδιου υπαλλήλου σε περίπτωση κολλήματος αυτού, αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, ήτοι 14/10/2020 και ώρα 10:00 π.μ..

7. Η εργασία του παραπάνω ελέγχου θα παρασχεθεί εντός του έτους 2020.

8. Μετά την απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. που θα προτείνει τον ορισμό των Ορκωτών-Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο, στο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και την απόφαση του ιδίου , θα υπογραφεί σύμβαση εργασίας.

9. Η πληρωμή θα γίνει, μετά την παράδοση στην Δ.Ε.Υ.Α. Σητείας της έκθεσης του

ελέγχου της χρήσης 2019 και του ελέγχου κλεισίματος, που θα συνοδεύονται από το τιμολόγιο και κατόπιν της έκδοσης του χρηματικού εντάλματος και την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών στην οικονομική υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Σ..

 

Δικαιολογητικά κατακύρωσης

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, να υποβάλει εντός ορισμένης προθεσμίας, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (Α’ 74) όλων των δικαιολογητικών, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο ανάδοχος είναι τα ακόλουθα:

 

  • Φεκ σύστασης και η τελευταία τροποποίηση του Δ.Σ., που να φαίνονται τα ενεργά μέλη του ή το πρακτικό εκπροσώπησης του οικονομικού φορέα κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς.
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, μετά την ημερομηνία πρωτοκόλλου της παρούσης, αρμοδίως υπογεγραμμένη εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016», στην οποία θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές τόσο για τα μέλη τους όσο για το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό.
  • Υπεύθυνη Δήλωση αρμοδίως υπογεγραμμένη μετά την

ημερομηνία πρωτοκόλλου της παρούσης, ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016».

  • Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες) τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό, από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
  • Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (φορολογική ενημερότητα), το οποίο χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

                                                                                                        

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

 

ΨΩΜΑΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Τοπογράφος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Επικοινωνία

Ν. Πλαστήρα 31

Τ.Κ. 72300, Σητεία

Τηλ. Κέντρο : 28430 28335

Εκτός ωραριίου : 6970123663

Fax: 28430 26506

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Δημοφιλές περιεχόμενο

Login Form

programma-ellada-2-0