Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Τέλη Σύνδεσης

Το τέλος σύνδεσης με τα δίκτυα Ύδρευσης ανάλογα με την επιφάνεια σε τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου ως εξής :
α) Ζώνη (Α), Ζώνη (Β).

Τετραγωνικά μέτρα (m3) Κόστος (€)/m3
0 - 100
101 - 200
201 - άνω
Υπόγειοι Χώροι
1,00
1,50
1,50
1,06


Το τέλος σύνδεσης με τα δίκτυα Αποχέτευσης ανάλογα με την επιφάνεια σε τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου ως εξής :

α) Ζώνη (Α), Ζώνη (Β).

Τετραγωνικά μέτρα (m3) Κόστος (€)/m3
0 - 100
101 - 200
201 - άνω
Υπόγειοι Χώροι
1,50
1,80
1,80
1,39


Τέλος σύνδεσης σε μή δομημένους χώρους της ΖΩΝΗΣ (Α), και ΖΩΝΗΣ (Β) :

Tο αντίστοιχο ποσό για την χορήγηση άδειας σύνδεσης ανέρχεται σε 109,76 € με ισχύ μέχρι δύο (2) χρόνια και την υποχρέωση του ιδιοκτήτη να συντάξει υπεύθυνη δήλωση εάν οικοδομήσει, στην οποία θα αναφέρει ότι έχει οικοδομήσει στον συγκεκριμένο χώρο, προκειμένου να αλλάξει το καθεστώς Ύδρευσης.

Για την Εργοταξιακή παροχή ύδρευσης ΖΩΝΗΣ (Α), ΖΩΝΗΣ (Β) το αντίστοιχο ποσό για τη χορήγηση άδειας σύνδεσης σε 175,00 €

Για επαγγελματικούς χώρους που δεν απαιτείται οικοδομική άδεια (μετά από προσκόμιση σχετικού εγγράφου από την Πολεοδομία) το αντίστοιχο ποσό για τη χορήγηση άδειας σύνδεσης σε 150,00 €.

Τα Τέλη επανασύνδεσης όταν γίνει αφαίρεση υδρομετρητή ή διακοπή της παροχής λόγω οφειλής ή λόγω αίτησης του ιδιοκτήτη καθορίζονται στα 35,00 € για την Ζώνη (Α) & (Β).

Τα Τέλη διακοπής παροχής με αίτηση του ιδιοκτήτη στα 50,00 ευρώ για όλες τις Ζώνες.


*Σε όλα τα παραπάνω τιμολόγια χρεώνεται ο κατά το νόμο και περίπτωση αντίστοιχος ΦΠΑ.

**Η Ζώνη (Β) περιλαμβάνει τα Τοπικά Διαμερίσματα που έχουν προσαρτηθεί στον Δήμο Σητείας.

 

Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΚΟΣΤΗ