Το νερό είναι ζωή!

Δήμος Σητείας

Στόχος η εξυπηρέτηση και βελτίωση της ποιότητας ζωής του πολίτη

ΔΕΥΑ Σητείας

ποιότητα νερού σημαίνει ποιότητα ζωής!

Βιολογικός καθαρισμός

Εκσυγχρονισμός υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης

Το νερό είναι ζωή!

Δήμος Σητείας

ΔΕΥΑ Σητείας

Βιολογικός καθαρισμός

Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2017 12:35

ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΕΥΑ ΣΗΤΕΙΑΣ

 

Δ.Ε.Υ. Α.  ΣΗΤΕΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση      :  Νικ. Πλαστήρα 31      

Ταχ. Κώδικας : 72 300,  ΣΗΤΕΙΑ

Τηλ   :  28430.26211,20791

Fax   : 28430-26506

www.deyasitias.gr

E-mailinfo@deyasitias.gr

  

                       

          

 

Σητεία  20-3-2017

 

Αρ. Πρωτ.: 541                             

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ  «ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Δ.Ε.Υ.Α. ΣΗΤΕΙΑΣ»

 

            Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. έχοντας υπόψη:

1. Του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»

2. Του Ν. 1069/80 (ΦΕΚ-191 Α΄) «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως»

3. Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».

4. Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις …. και λοιπές διατάξεις»

5. Του Ν. 3548/07 για τις δημοσιεύσεις των προκηρύξεων στον νομαρχιακό και τοπικό τύπο

6.Το Ν.3863/2010 άρθρο 68 που τροποποιήθηκε με το Ν.4144/2013 άρθρο 22.

7.Την με αρ.πρ.540/20-03-2017 ανάληψη υποχρέωσης και το με αρ.πρ.539/20-03-2017 πρωτογενές αίτημα καλεί,

            τους ενδιαφερόμενους που το αντικείμενο τους είναι συναφές με την παραπάνω υπηρεσία,   να παραλάβουν τη σχετική μελέτη της οικονομικής υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.  , από τα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Σητείας, Ν.Πλαστήρα 31 Σητεία ή να τη βρουν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. www.deyasitias.gr. . Όσοι ενδιαφερόμενοι τα παραλάβουν διαδικτυακά , πρέπει να συμπληρώσουν ταυτόχρονα και τη φόρμα ηλεκτρονικής παραλαβής, την οποία οφείλουν να αποστείλουν, ή α) με FAX στον αριθμό 2843026506, ή β) με E-MAIL στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

Εν συνεχεία, να υποβάλλουν τις προσφορές τους στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Σητείας,

Ν. Πλαστήρα 31 Σητεία, έως την 27/3/2017 και ώρα 14:00 στο πρωτόκολλο και κατόπιν τούτου στην αρμόδια υπάλληλο Παπαβασιλείου Μαρία, επίσης μπορεί να τις αποστείλουν και ταχυδρομικά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο μέχρι την προηγουμένη  εργάσιμη ημέρα.

Οι προσφορές που θα υποβληθούν, θ’ αποσφραγιστούν παρουσία των ενδιαφερομένων εφόσον το επιθυμούν στις 28/03/2017,  ώρα 10:00, στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. στην Ν. Πλαστήρα 31 Σητεία, από τον Πρόεδρο του Δ.Σ..

Η σύμβαση έργου έχει χρονική διάρκεια ενός (1) έτους αρχής γενομένης της υπογραφής της ήτοι 01/04/2017 και αφορά «την καθαριότητα των γραφείων της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.» όπως αναφέρονται παρακάτω:

Α/Α

Χώροι Στέγασης

Ημέρες εργασίας ανά εβδομάδα

Τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού

1

Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

(Ν. Πλαστήρα 31)

Δύο (2)

290,49

2

Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

(Εμμ. Σταυρακάκη 38Α)

Δύο (2)

67,41

3

Βιολογικός Καθαρισμός Σητείας

Δύο (2)

67,36

ΣΥΝΟΛΑ

Δύο (2)

425,26

  1. Οι προφορές πρέπει να είναι συμπληρωμένες στο έντυπο της υπηρεσίας που χορηγείτε με την παρούσα, σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» και πρέπει να συμπληρωθούν- επί ποινή αποκλεισμού- αριθμητικώς, σε νόμισμα ευρώ (€) έως δύο δεκαδικών ψηφίων και ολογράφως.  Αφορά δε, την 12μηνη αποζημίωση.

Ν’ αναγράφεται η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, ο τίτλος της σύμβασης, η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής) και τέλος τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.

2. Στη τιμή περιλαμβάνεται:  η εργασία καθαρισμού, τα αναλώσιμα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης, οι ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού, δώρα , επιδόματα αδειών και ότι άλλο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία . Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

3. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

4.Η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με διαδικασία απ’ ευθείας ανάθεση,  μόνο βάσει της τιμής, μεταξύ των προσφορών που ικανοποιούν τις τεχνικές προδιαγραφές.

Δικαιολογητικά κατακύρωσης

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, να υποβάλει εντός ορισμένης προθεσμίας, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (Α΄74) όλων των δικαιολογητικών, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο ανάδοχος είναι τα ακόλουθα:

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

·           Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές τόσο για τα μέλη τους όσο για το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό.

·           Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες)  για τους ίδιους τους εργοδότες, από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την ημερομηνία διενέργειας τις διαδικασίας ανάθεσης.  Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

·           Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (φορολογική ενημερότητα), το οποίο χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Επίσης θα καταθέσει,  αντίγραφο της κατάστασης του ασφαλισμένου απασχολούμενου προσωπικού που ν’ αναγράφει : τ’ ονοματεπώνυμο του, τις ημέρες και ώρες απασχόλησης, η οποία θ’ αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Σ., προς διευκόλυνση ελέγχου από το Σ.ΕΠ.Ε.

·           Συνοπτικά οι ασκούντες ατομική επιχείρηση πρέπει να προσκομίσουν : α)το απόσπασμα ποινικού μητρώου τους, β)Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές (εφόσον υπάρχουν) γ) Ασφαλιστική Ενημερότητα (για συμμετοχή)  δ)Φορολογική ενημερότητα (για συμμετοχή) .

                                                                                                    

                                                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

 

 

             ΧΑΤΖΗΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 

Επικοινωνία

Ν. Πλαστήρα 31

Τ.Κ. 72300, Σητεία

Τηλ. Κέντρο : 28430 28335

Fax: 28430 26506

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Δημοφιλές περιεχόμενο

Login Form